PRIVACY STATEMENTPRIVACYVERKLARING EIGEN GROND

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten van Eigen Grond B.V. (hierna: ‘EG’) in het kader van het aankooptraject van onroerend goed. Deze privacyverklaring staat los van eventuele privacyverklaring(en) van derden welke onverminderd van toepassing kunnen zijn.


EG respecteert je privacy en daarom gaat EG zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel je persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt op deze persoonsgegevens. EG voldoet daarmee aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016), hierna te noemen: AVG.

De gegevens van EG zijn als volgt:


Naam:                               Eigen Grond B.V.
Adres:                                Postbus 650 - 2130 AR, Hoofddorp
KvK-nummer:                 76376591
Telefoonnummer:         (0)23 205 9090
E-mailadres:                    info@eigengrond.nl
Website:                           www.eigengrond.nl


Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens door EG of uitoefening van je individuele rechten, kan je via bovenstaande contactgegevens contact opnemen met de privacy-contactpersoon van EG.

Verwerking persoonsgegevens.
EG verwerkt je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de bemiddeling tot koop en verkoop van onroerend goed. EG is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens en het voldoen aan de privacy wet- en regelgeving, ook als je persoonsgegevens door derden worden verwerkt.

Soort persoonsgegevens.
EG traceert verkavelde percelen die door grondaanbieders in de markt zijn gezet. Vervolgens verzamelt EG middels openbare bronnen informatie om potentiële kopers te benaderen.

Via deze informatie benadert EG potentiële kopers via e-mail en telefoon. De communicatie tussen jou en EG kan worden opgenomen en bewaard ten behoeve van compliance, trainingsdoeleinden en/of verkrijging van bewijs. Tijdens de communicatie kan EG aanvullende persoonsgegevens vragen, waaronder (maar niet uitsluitend): je e-mailadres, aanvullende eigendomsinformatie van onroerende zaken en financiële gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door derden.
Voor de uitvoering van het aankooptraject maakt EG gebruik van de diensten van derden, zoals onder meer de aanbieder van het onroerend goed, de notaris, een pachter etc. (hierna te noemen: Derden). EG heeft met deze derden waar nodig verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarin zij zich jegens EG onder meer verplichten:

- de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of andere wijzen te gebruiken dan in deze privacyverklaring uiteengezet;

- voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tot de te verrichten verwerkingen en het bewaren van de verwerkte persoonsgegevens;

- eventuele financiële gegevens uitsluitend te verwerken om aan de formele vereisten tot overdracht van onroerend goed te kunnen voldoen. De financiële gegevens zijn uitsluitend door een medewerker van EG inzichtelijk en zullen niet met een derde partij worden gedeeld.

Je persoonsgegevens zullen zonder je toestemming nimmer aan derden worden verkocht, noch zullen deze worden gebruikt voor andere doeleinden van in deze privacyverklaring omschreven.

Doeleinden en grondslagen van verwerking persoonsgegevens.
Op grond van de AVG is het toegestaan om je persoonsgegevens te verwerken indien daar een duidelijk doel en een wettelijke grondslag voor is. EG verwerkt je persoonsgegevens met als doel om optimaal te kunnen bemiddelen in het aankooptraject van onroerend goed, om te kunnen beoordelen of de aankoop van onroerend goed geschikt voor is jou en om bewijs te hebben van hetgeen over en weer is gecommuniceerd in het aankooptraject. Deze doeleinden zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van de koop-verkoopovereenkomst van onroerend goed (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en het daaraan voorafgaande aankooptraject. Daarnaast heeft EG een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken om de voornoemde doelen te bereiken (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Het is in jouw belang dat EG op grond van de verzamelde informatie, waaronder de persoonsgegevens en de informatie verstrekt tijdens de telefoongesprekken, voorafgaande aan de aankoop een goede afweging kan maken of je geschikt bent voor de aankoop van onroerend goed.

Bewaartermijn persoonsgegevens.
Op grond van de verwerkersovereenkomst worden je persoonsgegevens beveiligd bewaard totdat het volledige aankoop-verkooptraject is voltooid. Indien er geen aankoop tot stand komt, worden je persoonsgegevens binnen 1 jaar verwijderd. Indien de persoonsgegevens om fiscale redenen zijn verwerkt, worden de persoonsgegevens op grond van de fiscale wet- en regelgeving 7 jaar bewaard. EG houdt zich daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Ontvangers van persoonsgegevens buiten de EU

De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Rechten op persoonsgegevens

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens:

- het recht op inzage en kopie;

- het recht op rectificatie;

- het recht op gegevensverwijdering;

- het recht op beperking van de verwerking;

- het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;

- het recht op overdraagbaarheid van gegevens;

- het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je gebruik wil maken van je rechten, kan je een verzoek indienen via voornoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat EG niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. Daarnaast kan uitoefening van rechten consequenties hebben voor de (uitvoering) van de overeenkomst. Binnen een maand nadat EG een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten van je heeft ontvangen, zal EG je informeren. Daarbij zal EG gemotiveerd aangeven of aan het verzoek gevolg wordt gegeven. Het uitoefenen van je recht(en) is in beginsel kosteloos.


Indienen klacht bij de toezichthouder.
Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van EG, een klacht hebt over de wijze waarop EG je persoonsgegevens verwerkt en/of met je rechten omgaat. Je kunt dan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens daarvan staan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen.
Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 december 2019 en kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt via de website of per e-mail. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met de privacy-contactpersoon via bovenstaande contactgegevens.